• بایگانی ها

Walk-Through Test آزمون شناخت سیستم

آزمون دقیق و كامل بودن ثبت سیستم در كاربرگهای حسابرسی. آزمون شناخت سیستم با ردیابی چند معامله در هر یك از مراحل مختلف چرخه معاملات مربوط و با این هدف انجام می گیرد كه مشخص شود ترتیب واقعی اجرای روشها همان گونه است كه در كاربرگها ثبت شده است.

Written Narrative of the System شرح نوشته سیستم كنترل داخلی

شرح خلاصه ای از سیستم كنترل داخلی برای انعكاس در كاربرگهای حسابرسی. شرح نوشته نسبت به پرسشنامه كنترلهای داخلی بیشتر انعطاف پذیر است ، اما تنها برای سیستمهای نسبتا كوچك و ساده قابل استفاده است.