• بایگانی ها

Constructive Fraud معادل تقلب

انجام دادن وظایفی كه نیازمند دقت بسیار زیاد است با جنان بی دقتی كه افرادی كه فكر می كنند كار با دقت لازم انجام شده است ، گمراه شوند. متفاوت از تقلب است چون در معادل تقلب ، آگاهی از وجود تحریف در صورتهای مالی وجود ندارد.