• بایگانی ها

Business Climate(Climate Business, وضعیت اقلیمی

اشاره به شاخصهای مربوط به وضعبت تجاری هر کشور.

شاخصی که نشان می دهد آیا سیاستهای دولتی، منطقه ای یا محلی و شرایط موجود در جوامع محلی باعث توسعه و موفقیت برنامه های تجاری و سرمایه گذاری ها می شوند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است به جه میزان در این توسعه و موفقیت موثرند. دریک فضای تجاری مناسب، سرمایه گذاری با ریسک کم و سود قابل توجه انجام می شود. دخالت ارگان های مختلف محدود است، دسترسی آسان یه مواد اولیه مورد لزوم با کیفیت خوب و هزینه مناسب امکان پذیر است و مشتری برای محصولات تولید شده نیز وجود دارد. عوامل زیر در تعیین فضای تجاری مد نظر قرار می گیرند:

میزان مالیات بر در آمد و مالیات تجاری – موجود بودن نیروی کار – هزینه های انرژی – حجم بازار – کیفیت خدمات – هزینه زندگی – سطح زندگی – قوانین مربوط به محیط اجازه کار ، داشتن صلاحیت و غیره – هزینه اجاره یا خرید ملک و موجود بودن زیر ساخت ها.

Business Inventories and Sales, دارایی های تجاری و فروش

شاخص دارایی ها و فروش ها شامل اطلاعات و گزارش هایی در مورد سفارشات کالاهای بادوام ، سفارشات کارخانه ها، فروش عمده و جزئی و اطلاعات فروش می باشد. این شاخص بعنوان عامل مهمی درگزارشات GDP به شمار می رود و از آنجایی که برای تشخیص نتیجه GDP به ما کمک می کنند نشان دهنده مسیر اقتصاد می باشد.