• بایگانی ها

Current Account, شاخص حساب جاری

این شاخص تفاضل میزان واردات و صادرات هر کشور است که اگر منفی باشد نشان دهنده آن است که صادرات کمتر از واردات صورت گرفته است و اگر مثبت باشد نشاندهنده آن است که واردات کمتر از صادرات صورت گرفته. دولت بر مبنای این شاخص متوجه وجود کسری بودجه یا عدم کسری بودجه در آینده میگردد. این شاخص با تولید و سرمایه گذاری و درآمد ارتباط مستقیم داردو تاثیر آن بر بازار فارکس معمولا زیاد است. داشتن حساب جاری ضعیف یا منفی همیشه به معنی ضعف اقتصاد و یا برعکس داشتن حساب جاری قوی به تنهایی نشانگر اقتصاد قوی نمی باشد چراکه برخی کشورها مثل آمریکا این شاخص همیشه منفی است و آنهم به دلیل عدم برگشت پول به این حساب بعد از ورود به کشور و سرمایه گذاری مجدد برروی پول مذکور است. یا برعکس حساب جاری قوی ایران دلیل بر اقتصاد قوی نیست بلکه تجمیع پول حاصل از فروش نفت باعث به شدت قوی بودن این حساب است و نه دلیل بر سرمایه گذاری و تولید قوی.