• بایگانی ها

Durable Goods Order, میزان سفارش کالاهای بادوام(پایدار)

این شاخص نشان دهنده میزان سفارشات جدید مربوط به کالاهای تولیدی بادوام یا پایدار (با عمر بیش از 3 سال) توسط تولیدکنندگان داخلی یک کشور برای تحویل فوری یا مدت دار می باشد. عدد شاخص کالاهای پایدار میتواند نشان دهنده این مطلب باشد که کارخانجات تا چه حد در ماههای آتی پر کار خواهند بود یا بعبارتی دیگر از آنجاییکه کارخانجات بایستی سفارشات خود را در موعد مقرر تحویل نمایند، افزایش این شاخص نه تنها حاکی از افزایش میزان تقاضا برای محصولاتی همچون اتومبیل، یخچالف تلویزون، … می باشد بلکه نشانگر این مطلب میباشد که سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش بخوبی گام به جلو می نهد. علاوه بر این افزایش تولید در این بخشها باعث ایجاد اشباع و در نتیجه رقابت در نهایت پویایی اقتصاد منجر خواهد شد. از آنجاییکه این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی می کند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزایی دارد میزان تاثیر این شاخص دربازار فارکس بسیار بالا می باشد، به این علت که بخش صنعت ، سهم بالایی را از اقتصاد کشورهای صنعتی (اروپا، آمریکا، ژاپن و …) بخود اختصاص داده است.

Durable Goods Orders

این شاخص نشان دهنده میزان سفارشات جدید مربوط به کالاهای تولیدی بادوام یا پایدار (با عمر بیش از 3 سال) توسط تولیدکنندگان داخلی یک کشور برای تحویل فوری یا مدت دار می باشد. عدد شاخص کالاهای پایدار میتواند نشان دهنده این مطلب باشد که کارخانجات تا چه حد در ماههای آتی پر کار خواهند بود یا بعبارتی دیگر از آنجاییکه کارخانجات بایستی سفارشات خود را در موعد مقرر تحویل نمایند، افزایش این شاخص نه تنها حاکی از افزایش میزان تقاضا برای محصولاتی همچون اتومبیل، یخچالف تلویزون، … می باشد بلکه نشانگر این مطلب میباشد که سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش بخوبی گام به جلو می نهد. علاوه بر این افزایش تولید در این بخشها باعث ایجاد اشباع و در نتیجه رقابت در نهایت پویایی اقتصاد منجر خواهد شد. از آنجاییکه این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی می کند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزایی دارد میزان تاثیر این شاخص دربازار فارکس بسیار بالا می باشد، به این علت که بخش صنعت ، سهم بالایی را از اقتصاد کشورهای صنعتی (اروپا، آمریکا، ژاپن و …) بخود اختصاص داده است.