آمارهای منتشره از طرف دولت که ثبات و رشد اقتصادی جاری کشور را نشان میدهد. شاخص های رایج اقتصادی عبارتند از : نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خرده فروشی و غیره