نرخ تورم قیمت مواد غذایی و خدمات مربوط به آن می سنجد و با توجه به اینکه شاخص قیمت مواد غذایی تنها مولفه شاخص قیمت مصرف کننده می باشد که همه ماه میتشر می شود، می توان به پیش بینی وضعیت تورم در مقیاس کلی و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده کمک میکند.