• بایگانی ها

House Start, شروع ساخت وساز واحدهای مسکونی

به تعداد واحدهای مسکونی که کلنگ احداث آن در طول یک ماه تمام به زمین زده میشود. اهمیت این شاخص به این علت می باشد که اولا هیچ سازنده ای شروع به ساخت واحدهای مسکونی نخواهد کرد مگر آنکه در مورد فروش پیش از موعد یا پس از اتمام اطمینان کامل داشته باشد، پس این شاخص نشان دهنده میزان تقاضا برای مسکن نیز میباشد. ثانیا با شروع به ساخت هر واحد مسکونی، میزان استغال در این بخش افزایش میابد و در نتیجه درآمد به اقتصاد مصرف کنندگان تزریق میگردد. ثالثا با پایان ساخت هر واحد مسکونی، مقادیری از سود به جیب سرمایه گذاری جاری میگردد و همچنین با اتمام هر واحد نیاز به تجهیز آن بوسیله لوازم منزل (یخچال، تلویزیون،…) خواهد بود بنابراین پویایی بخش صنعت را نیز موجب میشود ، که اگر این اقلام را در تعداد 200 تا 300 هزار واحد مسکونی در ماه ضرب کنیم به اهمیت این شاخص بیش از پیش پی خواهید برد. این شاخص برای خریداران سهام شرکتهای ساختمانی ، مصالح ساختمانی، آهن و … در کنار معامله گران بازار فارکس جذاب میباشد.

Household Confidence

این شاخص دیدگاه خانوار ها را در رابطه با وضعیت اقتصادی کشورشان جویا می شود و از طریق نظرسنجی ماهانه تهیه و تنظیم می گردد. روند صعودی نرخ این شاخص نشاندهنده خوشبینی مصرف کنندگان به آینده و در نتیجه به خرید بیشتر کالاها و خدمات منجر می گردد.