به درصد نرخ بیکاری نیروی کار موجود در سطح کشور گفته میشود. و این شاخص اهمیت بالایی در تعیین وضعیت اقتصادی یک کشور دارد.

این شاخص وسیله سنجش تغییرات تعداد نیروی های بیکار میباشد که بصورت فعالانه به دنبال شغل میگردند. روند نزولی نرخ این شاخص معمولا تاثیر مثبتی بر نرخ برابری ارز کشور مطبوع در برابر دیگر ارزها میگذارد. اهمیت این شاخص در اقتصاد ازآنجایی ناشی میگردد که کاهش نیروی بیکار یا افزایش نیروی شاغل باعث افزایش شاخص خرجکرد مصرف کنندگان میگردد که محرک اساسی اقتصاد نیز میباشد لازم به ذکر است که معامله گران به سبب اینکه این شاخص وضعیت اشتغال را با تاخیر اعلام میکنند چندان به آن توجه نکنند.