عملی که توسط بانک مرکزی جهت کاهش عرضه صورت می گیرد تا ارزش پول بالا رود