گروهی از فعالیتها (معاملات) كه بعنوان یك واحد اطلاعات با آن كار شود.