• بایگانی ها

ECP eurocommercial paper

نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت بدون وثیقه که در بازار بین المللی پول توسط بانک ها یا موسسات عرضه میشود ولی بر حسب واحد پولی به غیر از واحد پول کشور بانک یا موسسه وام دهنده مثلا وقتی که یک شرکت آمریکایی به منظور تامین منابع مالی خود از طریق بازار بین المللی پول اقدام…ادامه مطلب

Engagement Letter موافقتنامه حسابرسی

نامه ای رسمی در شروع كار حسابرسی از طرف حسابرسان به صاحبكار كه نوع و ماهیت كار ، هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی ، كارهایی كه باید توسط كاركنان صاحبكار انجام پذیرد و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی در آن خلاصه می شود. هدف موافقتنامه حسابرسی ، پیشگیری از سوء برداشتهاست و در كارهای غیر حسابرسی نیز همانند حسابرسی ، ضروری است.

Evidence شواهد

هر اطلاعی كه فرض حسابرسان مبنی بر این كه صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات صاحبكار را به نحو مطلوب نشان می دهد را رد یا تایید كند.