• بایگانی ها

Ratio Estimation برآورد نسبتی

یك طرح نمونه گیری برای برآورد نسبت مبلغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام به ارزش دفتری آنها. حاصلضرب نسبت در ارزش دفتری جامعه ، برآوردی از كل مبالغ حسابرسی شده جامعه را بدست می دهد. برآورد سنتی در مواردی كه اشتباه ها ، تقریبا با ارزش دفتری متناسب است ، یك روش كاملا موثری می باشد.

Reportable Conditions شرایط قابل گزارش

مطلبی كه به نظر حسابرس می رسد و نشانه نارسایی جدی در طراحی یا نحوه اعمال ساختار كنترل داخلی است و می تواند بر توانایی شركت برای ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش صحیح و مناسب اطلاعات مالی، اثر نامطلوبی بگذارد.

Review of Financial Statements بررسی صورتهای مالی

اجرای روشهای محدود رسیدگی كه دامنه آن به مراتب كمتر از حسابرسی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی است. این روشها مبنایی برای حسابرسان فراهم می آورد تا از تهیه صورتهای مالی بر طبق اصول پذیرفته شده حسابداری اطمینانی محدود بدهند.

Rosenblum V. Adler دعوای روزنبلوم علیه آدلر

یك رای عرفی توسط دیوان عالی نیوجرسی كه بر اساس آن ، حسابرسان در صورت سهل انگاری ، نسبت به اشخاص ثالثی كه منطقا بتوان پیش بینی كرد و طرف قرارداد آن نباشند نیز مسئولیت دارند. این رای با رویه ای كه در دعواهای آلترامارس و شركت كردیت آلیانس به جای مانده بود در تضاد است.

Rule حكم

گروهی از استانداردهای لازم الاجرای رفتاری مندرج در آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریكا.