• بایگانی ها

Sampling Error خطای نمونه گیری

تفاوت بین ضریب یا مبلق واقعی موجود در جامعه و ضریب یا مبلغ موجود در نمونه. برای مثال ، چنانچه ضریب انحراف واقعی (اما نامشخص) جامعه 3 درصد باشد و ضریب انحراف نمونه 2 درصد ، خطای نمونه گیری 1 درصد خواهد بود.

Sampling Risk احتمال خطر نمونه گیری

احتمال خطر اینكه نتیجه گیری حسابرسان بر اساس نمونه از نتیجه گیری آنان در صورت آزمون تمام اقلام جامعه متفاوت باشد. احتمال خطرهای نمونه گیری در آزمون كنترلها عبارتند از احتمال خطر اتكای بیش از واقع و كمتر از واقع ؛ در آزمونهای محتوا عبارتند از احتمال خطرهای پذیرش نادرست و رد كردن نادرست.

Securities Act of 1933 قانون اوراق بهادار 1933

یك قانون فدرال در مورد تقاضای پذیرش اوراق بهاداری كه برای فروش به عموم عرضه می شود. این قانون ، حسابرسان را به ” دقت عمل و جدیت ” ملزم می كند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم جزایی مقرر می دارد.

Securities Exchange Act of 1934 قانون بورس اوراق بهادار 1934

یك قانون فدرال كه مقرر می دارد شركتهای بزرگ ، صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه خود را به كمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه كنند. این قانون مقرر می دارد كه حسابرسان كار خود را با حسن نیت انجام دهند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم مدنی و هم جرایم جزایی پیش بینی كرده است.

Service Auditors Review ( of a Computer Service Centre ) بررسی حسابرسان مركز خدمات كامپیوتر

بررسی و گزارش حسابرسان مستقل نسبت به كنترلهای داخلی در یك مركز خدمات كامپیوتری . حسابرسان دیگر به منظور ارزیابی كنترلهای داخلی مربوط به پردازش اطلاعاتی كه برای صاحبكار آن تهیه می شود از این گزارش استفاده می كنند.