• بایگانی ها

Tagging and Tracing علامت گذاری و پیگیری فعالیتها

یك شیوه آزمون كنترلهای برنامه كه در آن تعدادی از معاملات ورودی برای پردازش علامت گذاری می شود . برنامه كامپیوتری ، گزارشی از مراحل پردازش معاملات مشخص شده را چاپ می كند تا مورد بررسی حسابرسان قرار گیرد.

Tankan Survey

شاخص وضعیت کلی بخش صنعت ژاپن یا تحقیق تانکان بالاترین تحقیق تجاری ژاپن می باشد که به صورت سه ماهه و توسط بانک ژاپن منتشر می شود و شامل پرسشهایی برای شرکت های تولیدی و غیر تولیدی می باشد.

Thursday/Friday Dollars

یک اصطلاح فنی بازار ارز، در صورتی که یک بانک خارجی روز سه شنبه دلار بخرد و روز پنجشنبه تحویل دهد،اگر در طول آن روز وجوه را نگه دارد و روز جمعه توسط چک مرکز تمامی آنها را پرداخت کند، تا روز دوشنبه که اولین روز کاری بعد از آن است، چک وصول نمی شود.…ادامه مطلب

Tolerable Error خطای قابل تحمل

برآوردی از حداكثر اشتباه ریالی كه می تواند در مانده یك حساب وجود داشته باشد كه اگر با اشتباههای موجود در سایر حسابها جمع شود ، باز هم سبب تحریف با اهمیت صورتهای مالی نشود.

Tolerable Rate ضریب قابل تحمل

حداكثر ضریب انحرافی كه جامعه می تواند از روشهای مقرر كنترل داخلی داشته باشد و حسابرسان آن را بدون نیاز به تعدیل میزان اتكای خود بر كنترلهای داخلی ، تحمل می كنند (برآورد احتمال خطر كنترل).