طرحهای نمونه گیری برای اندازه گیری عددی یك جامعه ، مانند مبلغ ریالی ، طراحی می شود.