آزمون دقیق و كامل بودن ثبت سیستم در كاربرگهای حسابرسی. آزمون شناخت سیستم با ردیابی چند معامله در هر یك از مراحل مختلف چرخه معاملات مربوط و با این هدف انجام می گیرد كه مشخص شود ترتیب واقعی اجرای روشها همان گونه است كه در كاربرگها ثبت شده است.