• بایگانی ها

Commercial Paper, اوراق بهادار تجاری

از ابزار های مالی با تاریخ سررسید بسیار کوتاه مدت که از 270 روز بیشتر نمیشود و معمولا بین دو تا سی روز است. این اوراق توسط موسسات مالی یا شرکت های بزرک انتشار می یابد و به فروش می رسد و ابزار خوبی برای تامین سرمایه است. تنها تضمین اوراق تجاری اعتبار صادر کننده آن است. موسسه صادر کننده به خریدار بهره نمی دهد ولی اوراق را با تخفیف می فروشد و در موعد سررسید قیمت اسمی را به او بر می گرداند و سود خریدار در حقیقت همین ما به التفاوت بین قیمت اسمی و قیمت فروخته شده است.

Constructive Fraud معادل تقلب

انجام دادن وظایفی كه نیازمند دقت بسیار زیاد است با جنان بی دقتی كه افرادی كه فكر می كنند كار با دقت لازم انجام شده است ، گمراه شوند. متفاوت از تقلب است چون در معادل تقلب ، آگاهی از وجود تحریف در صورتهای مالی وجود ندارد.