• بایگانی ها

مکاتب اقتصادی

فهرست مکاتب اقتصادی    اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)    مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)    مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)    مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)    مکتب نهادگرایی    مکتب تاریخی قدیم    سوسیالیسم تخیلی    سوسیالیسم علمی    سوسیالیسم رقابتی    سوسیالیسم اقتصادی    نئو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)    مکتب کینز    نئو…ادامه مطلب

مکتب سوداگری

مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه…ادامه مطلب

مکتب شیکاگو

طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی…ادامه مطلب