• بایگانی ها

Length of Wave, طول امواج

Length of Wave, طول امواج

فاصله قیمتی یا همان طول موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع هر موج تا پایان آن محاسبه می شود. طول بر اساس نقاط یا واحدهای قیمت اندازه گیری میگردد. در نمونه های زیر ، طول هر موج به وسیله درازاری آن تعیین شده است.

Linear Charts نمودار خطی

Linear Charts نمودار خطی

نمودار خطی ابتدایی ترین نوع از انواع نمودارها است چون فقط قیمت های نهایی در یک دوره زمانی خاص را نشان می دهد. یک خط با متصل کردن نقاط مربوط به قیمت نهایی در بازه زمانی مربوطه، رسم می شود.