وزن قانونی یعنی وزنی كه طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا می شود. در قانون گمرك نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف وزنی كه به این ترتیب به دست می آید برای محاسبه حقوق گمركی و عوارض ورودی در مواردی كه این حقوق از روی وزن اخذ می شود، به كار می رود.