1- بانک مرکزی: این بانک ذخایر مالی یک کشور را اداره می کند و مسئول سیاست های مالی و حفظ ثبات پول در یک کشور است.

2- بانکی که مسئول کنترل سیاست پولی است این بانک معمولا بانک ناشر اسکناس بوده و مجوزهای بانکی و هر سیستم کنترل ارز را تحت نظارت دارد.