بالاترین مقام صاحب قدرت و اختیار در یک شرکت بزرگ و مسئول اجرای کلیه ی سیاست هایی که هیئت مدیره تعیین می کند. انتصاب سایر مدیران از جمله رئیس شرکت اختیارات اوست.

Related entries