این شاخص وضعیت اقتصادی جاری کشور بر اساس مجموعه ای از شاخص ها که اوضاع اقتصادی جاری ژاپن را تحت نظر دارند، تعیین می کند.

Related entries