کارمزد، حق الزحمه ای که کارگزار بابت انجام معامله مشتری، از وی دریافت می دارد، کمیسیون  یک معامله بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد.

 

Related entries