قابلیت اطمینان شواهد حسابرسی به كیفیت آن مربوط می شود. شواهدی قابلیت اطمینان دارد كه هم معتبر باشد و هم مربوط.

Related entries