پولی که مصرف کننده برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز پرداخته است.

Related entries