به قراردادی اطلاق می شود که زمان تحویل آن در آینده باشد

Related entries