هنگامی که کسی ارزی را در مقابل دلار نخر، ارزش دلار در معامله به این نام خوانده می شود

Related entries