این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

ریسکی که یک وام گیرنده به واسطه تعلق به کشوری خاص متحمل می شود این ریسک شامل عوامل اقتصادی ، سیسی و جغرافیایی می شود. سازمانهای متعددی  در کار تهیه قوانین این ریسک می باشند

Related entries