ریسکی که یک وام گیرنده به واسطه تعلق به کشوری خاص متحمل می شود این ریسک شامل عوامل اقتصادی ، سیسی و جغرافیایی می شود. سازمانهای متعددی  در کار تهیه قوانین این ریسک می باشند

Related entries