1- پوشش دادن، وقتی معاله گری جفت ارزی را که فروخته است  دوباره بخرد

2- عمل کردن به قرارداد وعده ای ارزی

Related entries