تسهیلات اعتباری حد و میزان اعتبار، میان بانک ومشتری که در صورتنیاز تا میزان معنی وام در اختیار مشتری  گذاشته شود. حداثکر مبلغی که بانک حاضر است در مدت معین در اختیار مشتری بگذارد

Related entries