این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

تسهیلات اعتباری حد و میزان اعتبار، میان بانک ومشتری که در صورتنیاز تا میزان معنی وام در اختیار مشتری  گذاشته شود. حداثکر مبلغی که بانک حاضر است در مدت معین در اختیار مشتری بگذارد

Related entries