به قراردادی اطلاق می شود که طی آن طرفین ملزم می شوند ارزهای متفاوتی را در یک نرخ مبادله مشخص، میزان معین و تاریخی معلوم مبادله نمایند.

Related entries