این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

به قراردادی اطلاق می شود که طی آن طرفین ملزم می شوند ارزهای متفاوتی را در یک نرخ مبادله مشخص، میزان معین و تاریخی معلوم مبادله نمایند.

Related entries