بیشترین و کمترین قیمت مجاز برای یک کالا یا یک اختیار معامله در یک روز کاری بازار بورس. وقتی قیمت به این حد برسد تا روز کاری بعدی دیگر معامله ای بر روی سهام مذکور صورت نمی گیرد

Related entries