دستور خرید یا فروش در بورس که به طور اتوماتیک در پایان روزی که دستور داده شده لغو می گردد

Related entries