معامله گرانی که موقعیت های معامله ای اتخاذ می کنند که قبل از پایان روز مامله تسویه می شوند

Related entries