وام، قرض اوراق قرضه ، وام های رهنی ، اوراق خزانه …. انواع وام یا قرض هستند . شرایط بازپرداخت ، تاریخ سر رسیدو میزان بهره آ«ها مشخص گردیده است

Related entries