فرمان مشتری به شرکت برای باز و بستن پوزیشن، برقرار/حذف/تغییر دستور