کاهش موجودی حساب در نتیجه یک یا چند معامله پی در پی ناموفق