این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

تنوری بازار کار آمد، بر اساس این تئوری قیمت جاری  بازار همه اطلاعات و انتظارات مربوط به جفت ارزی مورد نظر را منعکس می کند. این تئوری بر این باور است که بازر نمی تواند یک دارایی را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن ارزش گذاری کند و ارزش جاری بازار ارزش واقعی دارایی مزبور است.