الگویی است با درجه اعتبار متوسط که سیگنال آن در بازارهای دارای روند غالب ( روند چه صعودی چه نزولی )  قابل توجه است برای تشکیل این الگو به دو کندل با رنگ های مخالف تشکیل احتیاج است و نقطه ورود ما به بازار اتمام کامل کندل و با توجه قیمت باز شدن کندل بعدی می باشد