امکانات خطر و ریسک – در معاملات ارزی به سود و ضرر احتمالی ناشی از نوسانات نرخ  ارز گفته می شود