این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

ارزش اسمی، ارزش ظاهری: قیمتی است که برای اوراق بهادار تعیین گردیده و بر روی خود اوراق مندرج است.