این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

نرخ بهره وجوه فدرال ،  این نرخ بهره کوتاه مدت به شدت مورد توجه است زیرا چشم نداز وضعیت ذخیره پول کشور را نشان می دهد