شكلی از بیمه است كه طی آن بیمه گر تعهد می كند زیان ناشی از دزدی یا اختلاس كاركنان تضمین شده را به كارفرما جبران كند.