دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یكی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .
الف – احكام قطعی صادره از طرف مراجع ذیصلاح انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه كه خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
ج – سایر بدهیهائی كه خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .