قیمتی كه به وسیله قانون تحمیل و تعیین می‌شود و قیمت‌های بازار حق فزونی بر آن ندارند.