• بایگانی ها

سیاهه تجاری

صورت حسابی است كه به موجب آن هزینه كالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ – نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح كالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده كه در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش كل كالا – وزن كالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

سیاهه خرید

سیاهه خرید (Invoice) یا فاکتور صورتحسابی است که درآن تاریخ، نام و نشانی خریدار و فروشنده، شماره سفارش یا قرارداد، تعداد یامقدار ویا شرح کالا، قیمت واحد، قیمت کل، نوع قرارداد و تعرفه گمرکی کالا ذکر شده است.