کد اقتصادی،شماره ای است 9 رقمی که ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارایی به منظور شناسایی و طبقه‌بندی مودیان مالیاتی به اشخاص حقیقی وحقوقی که دارای فعالیت اقتصادی هستند،اختصاص می‌یابد.