• بایگانی ها

نهادها و تشکل های تحت نظارت

کلیه نهادها و تشکل‌هایی که بر اساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، بازارهای مشتقه، بورس‌های کالایی، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.

نهادها و تشکل‌های تحت نظارت

کلیه نهادها و تشکل‌هایی که بر اساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، بازارهای مشتقه، بورس‌های کالایی، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.

نهادهای مالی

منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می توان به “کارگزاران”، “کارگزاران/ معامله‌گران”، “بازارگردانان”، “مشاوران سرمایه‌گذاری”، “موسسات رتبه‌بندی”، “صندوق‌های سرمایه‌گذاری”، “شرکت‌های سرمایه‌گذاری”، “شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی”، “شرکت‌های تامین سرمایه” و “صندوق‌های بازنشستگی” اشاره کرد.

نهادهای مالی

منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می توان به کارگزاران، کارگزاران/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.